shower handset curve

SH.727C         SH.727B

 

Chrome ABS single mode
H: 200mm 0.5 bar MP
SH.727C Chrome                           £40
SH.727B Brushed                           £60

SH.727C