Handset Holder FLOW

SH.618C  SH.618B
SH.638C  SH.638B

Flow Handset Holder
SH.618C Chrome                         £15
SH.618B Brushed                         £20

SH.638C  Chrome Brass             £45
Sh.638B   Brushed Brass             £55

SH.618C

Technical Spec PDF

SH.618C