Shower Hose Silver & Colours

SH.740

1.5m

SH.740C Chrome       £35
SH.740W White          £45
SH.740N Black           £45
SH.740B Brushed       £45

SH.740C